Go to contents

URAI 2016

August 19-22, 2016
Sofitel Xian on Renmin Square, Xian, China13th International Conference on
Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence [ URAI 2016 ]

August 19-22, 2016 / Sofitel Xian on Renmin Square, Xian, China

Organizing Committee

facebook twitter

Honorary General Chair

 • In-So Kweon (KAIST, Korea)
 • Shuguo Wang (Xi’an Jiaotong Univ., China)
 • Wendong Zhang (North Univ. of China, China)

General Chairs

 • Ja Choon Koo (Sungkyunkwan Univ., Korea)
 • Xuesong Mei (Xi’an Jiaotong Univ., China)
 • Shixi Yang (Zhejiang Univ., China)

Advisory Council

 • Z. Zenn Bien (KAIST, Korea)
 • Myung Jin Chung (KAIST,Korea)
 • Il Hong Suh (Hanyang Univ., Korea)
 • Beom Hee Lee (Seoul Nat’l Univ., Korea)
 • Jang Myung Lee (Pusan Nat’l Univ., Korea)
 • Sang-Rok Oh (KIST, Korea)
 • Dong-Soo Kwon (KAIST, Korea)
 • Wan-Kyun Chung (POSTECH, Korea)
 • Jae-Bok Song (Korea Univ., Korea)
 • Chul-Goo Kang (Kunkuk Univ., Korea)
 • Hegao Cai (Harbin Inst. of Tech., China)
 • Chunsheng Zhao (NUAA, China)
 • Shibo Xiong (Taiyuan Univ. of Tech., China)
 • Nanning Zheng (Xi’an Jiaotong Univ., China)
 • Bingheng Lu (Xi’an Jiaotong Univ., China)

Program Chairs

 • JinWhan Kim (KAIST, Korea)
 • Guanghua Xu (Xi’an Jiaotong Univ., China)
 • Xiaodong Zhang (Xi’an Jiaotong Univ., China)

Publication Chairs

 • Haewoon Nam (Hanyang Univ., Korea)
 • Jinhua Zhang (Xi’an Jiaotong Univ., China)

Video Session Chairs

 • Jin-Woo Jung (Dongguk Univ., Korea)

Poster Session Chairs

 • Kyoungchul Kong (Sogang Univ., Korea)
 • Tao Liu (Lanzhou Univ. of Tech., China)
 • Peijin Liu (XAUAT, China)

Award Chairs

 • Nakju Lett Doh (Korea Univ., Korea)
 • Zhaojian Yang (Taiyuan Univ. of Tech., China)

Organized Session Chairs

 • Joonbum Bae (UNIST, Korea)
 • Xiaoyan Xiong (Taiyuan Univ. of Tech., China)
 • Lichen Gu (XAUAT, China)

Tutorial / Workshop Chairs

 • Jungwon Yoon (Gyeongsang Nat’l Univ., Korea)

Industry Chairs

 • Mun-Taek Choi (Sungkyunkwan Univ., Korea)
 • XiaohuLi (Xi’an Jiaotong Univ., China)

Publicity Chairs

 • Kyujin Cho (Seoul Nat’l Univ., Korea)
 • GuijiTang (North China Electric Power Univ., China)

Local Arrangement Chairs

 • Guangrui Wen (Xi’an Jiaotong Univ., China)
 • Xiangdang Du (NPU, China)
 • Tangfei Tao (Xi’an Jiaotong Univ., China)
 • Tonghai Wu (Xi’an Jiaotong Univ., China)

Finance Chairs

 • Jinhyun Kim (SeoulTech, Korea)
 • Shuai Zhang (Ningxia Univ., China)

Secretariat

 • Yongsheng Zhu (Xi’an Jiaotong Univ., China)
 • Min Li (Xi’an Jiaotong Univ., China)
 • Mira Yoon (KROS, Korea)

Go to top


13th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI2016)
Korea Robotics Society (KROS)    Business Registration Certificate : 214-82-07990    President : In So Kweon     Contact : +82-2-783-0306, kros@kros.org
Address : #506, The Korea Science and Technology Center, (635-4,Yeoksam-dong) 22, Teheran-ro 7-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
SECRETARIAT.    TEL +82-2-783-0306 , FAX +82-2-783-0307, E-MAIL kros@kros.org, WEBSITE http://www.kros.org/urai2016/ Copyright © 2016 13th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI2016).